Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

«Ανάσταση» της… ΜΟΜΑ από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ερωτηματικά ...


Τις Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης του στρατού, τη γνωστή σε όλους ΜΟΜΑ, «ανασταίνει» ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής άμυνας που τέθηκε χτες σε δημόσια διαβούλευση.
Η επανασύσταση της ΜΟΜΑ ήταν μια εξαγγελία του υπουργού από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του, μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, η οποία δρομολογείται, δίνοντας τη δυνατότητα πλέον στο στρατό να αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή έργων που έχουν και στρατιωτικό ενδιαφέρον, κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά και έργων κάτω από έκτακτες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα είναι σήμερα το Προσφυγικό.
Η «ανάσταση» της ΜΟΜΑ θα γίνει μέσω της νέας υπηρεσίας που θα συγκροτηθεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και θα ονομάζεται Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ).
Αν και στο σχετικό νομοσχέδιο σημειώνεται ότι τα έργα θα πραγματοποιούνται με τη διάθεση μόνιμου προσωπικού και μέσων από τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης ή της κατασκευής του έργου που αναλαμβάνεται, παραμένει ερώτημα αν το προσωπικό και τα μέσα του στρατού επαρκούν για να καλύψουν τέτοιες ανάγκες ή ποιοι άλλοι τρόποι θα βρεθούν για να λειτουργήσει ο σχεδιασμός. Αντίστοιχα, ερωτηματικό παραμένει πώς το δημόσιο θα ξεπεράσει ευρωπαϊκές απαγορεύσεις για ανάληψη από την πλευρά του έργων για τα οποία υπάρχει ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναλυτικά, στο πολυ-νομοσχέδιο προβλέπεται ότι:
«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) δύναται να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.
Για το σκοπό αυτό συνιστάται νέα υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με τον τίτλο Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ), η οποία εκπροσωπεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο των ως άνω συμβάσεων, ως φορέας εκπόνησης της μελέτης ή υλοποίησης του έργου.
Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟΜΚΑ ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟΜΚΑ και των συμπραττούντων υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟΜΚΑ και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η σύμπραξη του ΥΠΕΘΑ πραγματοποιείται με τη διάθεση μόνιμου προσωπικού και μέσων από τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται, διατίθενται προς τη ΜΟΜΚΑ για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης ή της κατασκευής του έργου που αναλαμβάνεται.
Η ΜΟΜΚΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εξετάζει αιτήματα φορέων για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα διάθεσης από τα Γενικά Επιτελεία του προσωπικού και των μέσων που απαιτούνται για την ανάληψη της υπόψη μελέτης ή του έργου, τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους για την ολοκλήρωσή τους και το γενικότερο επιχειρησιακό όφελος που προκύπτει από την υλοποίησή τους.
β) Εισηγείται προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας την έγκριση ή όχι της σύμπραξης του ΥΠΕΘΑ στην υλοποίηση ορισμένης μελέτης ή έργου.
γ) Συνομολογεί με τον αντισυμβαλλόμενο φορέα τους όρους των σχετικών προγραμματικών συμβάσεων και προωθεί αυτές στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για υπογραφή.
δ) Αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων και μεριμνά για την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης ή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8.
ε) Μεριμνά για τον ποιοτικό έλεγχο της μελέτης ή του έργου και την παράδοσή του στον αντισυμβαλλόμενο φορέα.

Η ΜΟΜΚΑ δύναται να αναλάβει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων σε περιπτώσεις επείγουσας εθνικής ανάγκης μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Οι ουσιώδεις όροι εκπλήρωσης των ανωτέρω ρυθμίζονται με την ως άνω απόφαση του ΚΥΣΕΑ».
ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου